Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週五, 20 五 2022 17:54

2022 沙田龍舟競賽 Shatin District Dragon Boat Race

2022沙田龍舟競賽

Shatin District Dragon Boat Race

 

23 - 10 - 2022

 

 

 

 

Source : 沙田體育會

 

 

 

 

登錄後才能發表評論
您目前位置:最新動態 2022 沙田龍舟競賽 Shatin District Dragon Boat Race